Användarvillkor för Tjänsten och Nätsidan


1. Beskrivning av Tjänsten

Northcrypto.com är en i internet fungerande handelsplats där du kan sälja och köpa virtuella valutor. Dessutom erbjuder Northcrypto.com en förvaringstjänst för virtuella valutor (de båda ovan nämnda tillsammans betecknas ”Tjänsten”). Tjänsteleverantören är NorthCrypto Oy, ett enligt finsk lag grundat och registrerat aktiebolag vars hemort är Åbo.

I dessa Användarvillkor beskrivs villkoren för att använda Tjänsten. Då du skapar ett Användarkonto i Tjänsten godkänner du dessa Användarvillkor och Tjänsteleverantörens Dataskyddspraxis.

2. Definitioner

De i dessa Användarvillkor använda termerna har följande betydelse:

  • Användarkonto: Ditt personliga Användarkonto i Tjänsten. På ditt Användarkonto ser du saldot av dina i Tjänsten disponibla tillgångar i euro och i dina virtuella valutor, beloppet av dina överföringar och uttag, din handelshistoria samt dina andra uppgifter och inställningar. Du kan administrera dina uppgifter och inställningar på ditt Användarkonto. Du ska inte förväxla Användarkontot i Tjänsten med ditt bankkonto. De tillgångar i euro, som du har överfört till ditt Användarkonto, förvaras på ett bankkonto för förvaring av Tjänsteleverantörens kundtillgångar.
  • Användarkod: När du skapar ett Användarkonto fungerar din e-postadress som användarkod. Du behöver din Användarkod bland annat när du loggar in på ditt Användarkonto.
  • Blockkedja: En teknologi där för varandra okända aktörer tillsammans kan decentraliserat skapa och uppehålla databaser. En blockkedja skapas i form av en lista eller logg av transaktioner som fördelas mellan deltagarna så att den kan bekräftas från flera källor och som samtidigt bildar en databas. De virtuella valutor, som Tjänsten stöder, grundar sig på en blockkedja.
  • Förgrening av en blockkedja (sk. Split/Fork): En händelse där en blockkedja förgrenar sig till två eller flera skilda blockkedjor.
  • Nätsida: www.northcrypto.com
  • Virtuell valuta: En blockkedjebaserad decentraliserad valuta, t.ex. Bitcoin, Litecoin eller Ethereum. De virtuella valutor, som Tjänsten vid tidpunkten stöder, meddelas på Nätsidan. Tjänsteleverantören kan tid efter annan tillfoga eller avlägsna av Tjänsten stödda virtuella valutor.

3. Att bli kund och att skapa ett Användarkonto

Att skapa ett Användarkonto är en förutsättning för att bli kund och för att använda Tjänsten. Ett Användarkonto skapas enligt anvisningarna på Nätsidan.

Genom att skapa ett Användarkonto:

  • förbinder du dig att iaktta dessa Användarvillkor och du godkänner att de utan särskilt godkännande tillämpas på samtliga transaktioner som du gör i Tjänsten,
  • bekräftar du att du har fått kännedom om Dataskyddspraxis och att du har gett de samtycken som eventuellt krävs, och
  • försäkrar du att du har gett och ger Tjänsteleverantören riktiga och uppdaterade uppgifter.

För att skapa ett Användarkonto och för att använda Tjänsten måste du identifiera dig genom ett så kallat starkt identifieringsförfarande, t.ex. dina nätbankskoder. Identifiering är nödvändig bl.a. för att förhindra penningtvätt, finansiering av terrorism och annat missbruk. Tjänsteleverantören har rätt att kräva också andra dokument och upplysningar för att säkerställa din identitet samt att granska de uppgifter som du har gett, t.ex. i befolkningsdatasystemet eller i motsvarande källor. Efter den första identifieringen loggar du in på Tjänsten med det lösenord som du själv har skapat.

I samband med att du skapar ett Användarkonto ska du meddela kontonumret till ditt personliga bankkonto i IBAN-form. Detta bankkonto fungerar som det konto dit du när du önskar kan överföra medel i euro från Tjänsten. Tjänsteleverantören har rätt att kräva verifikat och åtgärder för att säkerställa att det bankkonto, som du har anmält, verkligen är ditt personliga konto. Det är inte möjligt eller tillåtet att överföra medel i euro från Tjänsten annanstans än till det personliga bankkonto som du har meddelat. Det är inte heller möjligt eller tillåtet att överföra medel till en annan person som använder Tjänsten. Om du vill byta det bankkonto, som du har meddelat på ditt Användarkonto, kan du ta kontakt med Tjänsteleverantören per e-post support@northcrypto.com.

Användarkontot är personligt och du kan ha endast ett Användarkonto i taget. Ingen annan får använda ditt Användarkonto och du kan inte heller vara förmedlare för en tredje parts räkning, eller ha någon motsvarande roll.

Tjänsteleverantören meddelar dig när ditt Användarkonto har godkänts och när du kan börja använda Tjänsten. När Användarkontot har godkänts uppstår det mellan dig och Tjänsteleverantören ett avtalsförhållande om Tjänsten. Avtalsvillkoren har beskrivits i dessa Användarvillkor. Avtalet är i kraft tillsvidare. Du har rätt att när som helst säga upp avtalet och avsluta ditt Användarkonto med omedelbar verkan. Tjänsteleverantören kan när som helst säga upp avtalet med 30 dagars uppsägningstid. Om det föreligger motiverade misstankar om att du har brutit mot dessa Användarvillkor, har Tjänsteleverantören rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

Tjänsteleverantören meddelar dig när ditt Användarkonto har godkänts och när du kan börja använda Tjänsten. När Användarkontot har godkänts uppstår det mellan dig och Tjänsteleverantören ett avtalsförhållande om Tjänsten. Avtalsvillkoren har beskrivits i dessa Användarvillkor. Avtalet är i kraft tillsvidare. Du har rätt att när som helst säga upp avtalet och avsluta ditt Användarkonto med omedelbar verkan. Tjänsteleverantören kan när som helst säga upp avtalet med 30 dagars uppsägningstid. Om det föreligger motiverade misstankar om att du har brutit mot dessa Användarvillkor, har Tjänsteleverantören rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

Du måste utan dröjsmål meddela Tjänsteleverantören om ändringar av de uppgifter som du har lämnat.

Det är absolut förbjudet att använda Tjänsten eller Nätsidan för lagstridiga ändamål. Eftersom lagstiftningen om virtuella valutor kan variera från land till land är du alltid själv ansvarig för att iaktta lagstiftningen på din hemort, eller som är tillämplig av någon annan orsak. Tjänsteleverantören svarar inte till någon del för skada eller följder som uppstår genom att du bryter mot på dig tillämplig lagstiftning när du använder Tjänsten.Det är absolut förbjudet att använda Tjänsten eller Nätsidan i avsikt att skada dem.

Det är absolut förbjudet att använda Tjänsten eller Nätsidan i avsikt att skada dem.

Tjänsteleverantören har rätt att av vilken som helst orsak låta bli att öppna ett Användarkonto för dig i Tjänsten. Om du misslyckas med att öppna ett Användarkonto, kan du ta kontakt med Tjänstleverantören på e-postadress support@northcrypto.com.

4. Uttag och överföringar

Handel i Tjänsten förutsätter att du överför medel i euro till ditt Användarkonto genom att göra en kontoöverföring till Tjänsteleverantörens konto för kundmedel. Tjänsteleverantören strävar till att bokföra överföringen utan dröjsmål, men dock senast inom tre arbetsdagar. Därefter syns de i Tjänsten disponibla medlen i euro på ditt Användarkonto.

Du kan när som helst ta ut medel i euro från Tjänsten. Tjänsteleverantören strävar till att verkställa uttaget utan dröjsmål, men dock senast inom tre arbetsdagar. Medlen överförs till det personliga bankkonto som du har meddelat när du skapade Användarkontot.

Du kan också överföra virtuell valuta från ditt Användarkonto till en för förvaring av virtuell valuta avsedd elektronisk plånbok som du har valt utanför Tjänsten. Tjänstleverantören strävar till att verkställa överföringen utan dröjsmål, men dock senast inom tre arbetsdagar. Du kan också överföra virtuell valuta från den externa elektroniska plånboken till ditt Användarkonto.

När du gör uttag och överföringar svarar du själv för att de uppgifter, som behövs för transaktionen, t.ex. den elektroniska plånbokens adressuppgifter, har meddelats rätt. Tjänsteleverantören svarar inte för skada som beror på att du har felaktigt meddelat uppgifter enligt denna punkt.

Du har inte rätt att få ränta på dina medel på Användarkontot. Om Tjänsteleverantören blir tvungen att betala ränta för förvaringen av medlen till det finansinstitut som sköter Tjänsteleverantörens konto för kundmedel (negativ ränta), debiteras du för dessa kostnader genom att avdra dem från dina medel i euro på din Användarkonto.

För att förhindra missbruk kan Tjänsteleverantören uppställa olika gränser för överföringar och uttag. Dess begränsningar har närmare beskrivits i punkten ”Övervakning av missbruk” i Användarvillkoren.

5. Handel på Nätsidan

Köp och försäljning av virtuella valutor sker på Nätsidans fönster ”Köp & Sälj”, som visar de köp- och säljpriser, som Tjänsteleverantören vid varje tidpunkt erbjuder för varje virtuell valuta som Tjänsten stöder. Priserna uppdateras med regelbundna mellanrum.

De priser, som meddelas i fönstret, omfattar Tjänsteleverantörens arvoden. Du debiteras inte skilt för andra arvoden. Den aktuella arvodesnivån visas på Nätsidan.

I ”Köp & Sälj” fönstret kan du välja vilken valuta du vill köpa och med vilken valuta du vill betala. Köpet ingås genom att trycka på knappen ”Gör ett köp”. Genom att trycka på knappen godkänner du omedelbart transaktionen och samtidigt uppkommer ett bindande avtal mellan parterna angående detta köp. Tjänsteleverantören är din avtalspart i köpet. Avtalsvillkoren bestäms enligt den offert som du har godkänt. Finsk lag tillämpas på avtalet mellan dig och Tjänsteleverantören.

Transaktionen registreras omedelbart på ditt Användarkonto. Du och Tjänsteleverantören godkänner båda att köpet har förverkligats och genomförts omedelbart då det har registrerats på Användarkontot.

Då du gör köp är du själv ansvarig för att rätt fylla i de uppgifter som behövs för att genomföra köpet. Tjänsteleverantören är inte ansvariga för skada som uppkommer på grund av att du vid köpet i misstag ger felaktiga uppgifter, t.ex. om du i fältet för den virtuella valutans belopp fyller i fel numeriskt värde.

6. Tekniska fel

De på Nätsidan publicerade prisuppgifterna kan ibland vara felaktiga på grund av tekniska fel. I sådant fall har Tjänsteleverantören rätt att återkalla ett köp på grund av felaktiga prisuppgifter inom tre arbetsdagar från köpets ingående. Då Tjänsteleverantören misstänker att ett tekniskt fel uppstått har Tjänsteleverantören rätt att omedelbart frysa ditt Användarkonto så att du inte kan göra uttag. Frysningen upphör senast då Tjänsteleverantörens rätt att återkalla köpet på grund av felet upphör. Köpet kan dock inte återkallas till den del som värdet av dina medel på Användarkontot inte täcker det värde som ska återbetalas på grund av återkallandet. Det återkallade värdet betalas alltid enligt den växelkurs som gällde vid tidpunkten för köpet. Tjänsteleverantören är inte till någon del ansvariga för skada som du lider på grund av felaktiga prisuppgifter, eller på grund av att ett på felaktiga prisuppgifter baserat köp återkallas.

7. Förgrening av en blockkedja

Om den blockkedja, på vilken den av Tjänsten stödda virtuella valutan grundar sig, förgrenar sig till två eller flera blockkedjor (”Blockchain Split” eller ”Fork”), har Tjänsteleverantören rätt att besluta vilken blockkedja och virtuell valuta Tjänsten stöder. Tjänsteleverantören strävar till att inom skälig tid meddela hur den avser att agera då den av Tjänsten stödda blockkedjan förgrenar sign. Tjänsteleverantören kan t.ex. (i) besluta att helt upphöra med att stöda Fork, eller (ii) besluta att de genom Fork inkomna nya virtuella valutaenheterna säljs och konverteras till någon virtuell valuta som Tjänsten stöder, eller (iii) besluta att Tjänsten börjar fullt ut stöda den nya virtuella valutan, i vilket fall nya virtuella valutaenheter bokförs i din Användarkonto. Kostnaderna i alternativen (ii) och (iii) kan avdras från det belopp i euro eller i en virtuell valuta som krediteras dig. Om det är på något sätt oklart vilken blockkedja som efter Fork representerar den föregående ursprungliga virtuella valutan, har Tjänsteleverantören rätt att besluta vilken blockkedja Tjänsten stöder efter Fork och vilken blockkedja som i Tjänsten representerar den ursprungliga virtuella valutan.

Såsom användare av Tjänsten godkänner du att Tjänsteleverantörens beslut inte alltid nödvändigtvis motsvarar dina önskemål. Du har inte rätt att framställa några som helst yrkanden på grund av en ovan beskriven händelse, eller på grund av Tjänsteleverantörens åtgärder eller underlåtenhet på grund av en sådan händelse.

8. Dataskydd

Det lösenord, som du skapat för att använda Användarkontot, är ditt personliga lösenord som du inte får yppa för utomstående. Du är ansvarig för att ditt Användarkonto används på ett tryggt sätt och för att lösenordet förvaras så att det inte kommer till utomståendes kännedom. Du ska utan dröjsmål meddela Tjänsteleverantören om du får veta eller om du misstänker att ditt lösenord har kommit till utomståendes kännedom.

Tjänsteleverantören har rätt att följa upp hur Användarkontot och lösenordet används och Tjänsteleverantören kan efter sitt förgottfinnande kräva att du byter lösenord. Tjänsteleverangören kan också ställa krav på lösenordets säkerhet och kräva att du byter lösenord av den orsaken att det inte motsvarar Tjänsteleverantörens krav. Tjänsteleverantören har också rätt att förhindra användningen av Tjänsten, om Tjänsteleverantören bedömer att det är nödvändigt av dataskyddsorsaker.

De anvisningar och tips om dataskydd, som Tjänsteleverantören ger på sin nätsida eller på annat sätt, är inte bindande för Tjänsteleverantören och de garanterar inte nödvändigtvis användningens dataskydd.

Tjänsteleverantören ber dig aldrig att ge din användarkod eller ditt lösenord annat än för att logga in på ditt Användarkonto. Du ska inte svara på någon annan begäran om att meddela användarkod eller lösenord, trots att den till det yttre ser ut att komma från Tjänsteleverantören.

Tjänsteleverantören har rätt att vid behov förmedla uppgifter om dig till behöriga myndigheter, om du gör dig skyldig till någon handling som äventyrar Tjänstens, Nätsidans eller till dem hörande systems dataskydd.

9. Ändring av Tjänsten och villkoren

Tjänsteleverantören har rätt att när som helst, temporärt eller definitivt, ändra eller avsluta Tjänsten och Nätsidan, eller en del av dem, eller att när som helst begränsa Tjänsten eller användningen av Nätsidan. Tjänsteleverantören strävar till att meddela om väsentliga ändringar av Tjänsten inom skälig tid före en i denna punkt nämnd ändring görs, dock minst 30 dagar före ändringen träder i kraft.

Tjänsteleverantören har rätt att när som helst ensidigt ändra dessa villkor. Tjänsteleverantören strävar till att meddela om ändringar av villkoren inom skälig tid på förhand, dock minst 30 dagar före ändringen träder i kraft.

Tjänsteleverantören har rätt att när som helst till tredje part överföra sina avtalsenliga rättigheter och skyldigheter utan ditt samtycke genom att meddela om överföringen 30 dagar före den träder i kraft. Du har inte rätt att till en tredje part överföra dina rättigheter och skyldigheter i samband med Användarvillkoren och Tjänsten.

I fråga om ändringar, som är nödvändiga av särskilt vägande skäl, t.ex. order av myndigheter, har Tjänsteleverantören rätt att underlåta att iaktta de tidsgränser som i detta stycke har uppställts för att meddela om ändringar.

10. Ansvarsbegränsningar

Då du använder Tjänsten är du medveten om och godkänner att virtuella valutors värde kan växla kraftigt. Tjänsteleverantören ger inga som helst garantier eller anvisningar om virtuella valutors värde och om värdebeständighet. På grund av varierande värde kan din förmögenhet när som helst växa eller minska och en virtuell valuta kan till och med bli helt och hållet värdelös. Virtuella valutor är inte av centralbanker emitterade valutor och centralbankerna kan därför inte vidta åtgärder för att skydda virtuella valutors värde.

Tjänsten omfattar inte till någon del placeringsrådgivning. Tjänsteleverantörens kommunikation, t.ex. prisuppgifter eller andra meddelanden om virtuella valutor, eller t.ex. Tjänsteleverantörens beslut att erbjuda eller att låta bli att erbjuda en viss virtuell valuta i Tjänsten, får inte tolkas som en rekommendation att köpa eller att låta bli att köpa, sälja eller låta bli att sälja ifråga varande virtuella valuta. Varje köp- eller säljbeslut är ditt eget och Tjänsteleverantören är inte i något som helst avseende ansvarig för detta beslut eller för dess konsekvenser.

Tjänsteleverantören strävar till att alltid hålla Tjänsten och Nätsidan i funktion, men Tjänsteleverantören garanterar inte i något avseende att Tjänsten eller Nätsidan alltid är i funktion eller tillgänglig. Tjänsteleverantören strävar till att meddela om planerade serviceavbrott inom skälig tid före avbrottet.

Avsikten med Tjänsten är att Tjänsteleverantören kontinuerligt ska ge köp- och säljerbjudanden angående virtuella valutor. Tjänsteleverantören garanterar dock inte att Tjänsten kontinuerligt innehåller köp- och säljerbjudanden angående virtuella valutor.

Tjänsteleverantören är inte gentemot dig ansvarig för någon som helst indirekt skada, t.ex. frångången inkomst eller vinst, eller andra följdskador, om inte Tjänsteleverantören har förorsakat skadan genom grovt vållande eller uppsåt.

Du är skyldig att till fullt belopp ersätta skada som Tjänsteleverantören lidit på grund av att du har handlat i strid med dessa Användarvillkor.

11. Övervakning av missbruk

Tjänsteleverantören har till sitt förfogande olika metoder för riskhantering. Med dem strävar Tjänsteleverantören till att förhindra att Tjänsten och Nätsidan används för lagstridiga ändamål, t.ex. penningtvätt, finansiering av terrorism och annan verksamhet i strid med Användarvillkoren.

För detta ändamål har Tjänsteleverantören bl.a. rätt att begränsa den mängd tillgångar du på en gång, eller under en av Tjänsteleverantören fastställd tidsrymd, kan överföra till Tjänsten. De begränsningar som gäller dig och deras belopp meddelas på Nätsidan.

Om Tjänsteleverantören uppdagar sådan verksamhet i samband med ditt Avändarkonto som tyder på verksamhet i strid med lag eller Användarvillkoren, har Tjänsteleverantören också rätt att helt och hållet låsa ditt Användarkonto och förhindra dess användning. Dessutom kan Tjänsteleverantören av dig begära ytterligare utredning, t.ex. mera detaljerade identifikationsuppgifter för att utreda ärendet. Låsningen av ditt Användarkonto kan vara i högst 180 dagar, eller också längre, om en rättegång är anhängig i ärendet, eller om låsningen är motiverad på grund av myndighetsutredning eller –beslut, eller om du inte har gett av Tjänsteleverantören begärd tilläggsutredning, eller om Tjänsteleverantören har orsak att misstänka att du inte har rätt att disponera över de medel i euro eller i virtuella valutor, som har bokförts på ditt Användarkonto.

Tjänsteleverantören har också rätt att omedelbart häva avtalet om ditt Användarkonto, om Tjänsteleverantören konstaterar att du har handlat i strid med lag eller Användarvillkoren då du använder Tjänsten eller Nätsidan.

12. Force majeure

Tjänsteleverantören är inte ansvarig för underlåtenhet att uppfylla sina förpliktelser om underlåtenheten beror på force majeure.

Vilket som helst hinder, som inte beror på Tjänsteleverantörens egen verksamhet och som hindrar Tjänsteleverantören från att fullgöra sina förpliktelser anses utgöra force majeure. Sådan är bland annat avbrott i nättrafiken, instabilitet i de blockkedjors funktion som Tjänsten stöder, avbrott av den allmänna elförsörjningen, betalningstrafiken eller datatrafiken, arbetskonflikter och hinder på grund av myndigheternas verksamhet.

13. Kontakter och kommunikation

Du kan när som helst ta kontakt med Tjänsteleverantören per e-post; support@northcrypto.com Tjänsteleverantören bekräftar utan dröjsmål mottagandet av meddelandet och strävar till att svara så snabbt som möjligt.

Den e-postadress som du anmälde när du skapade ett Användarkonto fungerar som den av dig bekräftade, giltiga kommunikationskanalen. Du anses ha fått skriftlig kännedom om alla meddelanden som har skickats till ifråga varande e-postadress.

14. Tillämplig lag

På Tjänsten och på det avtalsförhållande, som dess användning skapat tillämpas finsk lag, dock med undantag för lagvalsregler som leder till tillämpning av annan lag än finsk. Köplagen (355/1987) eller den internationella köplagen (1980 Convention on Contracts for the International Sale of Goods) tillämpas inte heller.

Samtliga tvister gällande detta avtal ska avgöras i Helsingfors tingsrätt.