Dataskyddsregister


Senaste uppdatering: 01.03.2019

Nortcrypto.com har förbundit sig att skydda sina användares och nätsidans besökares integritet. När du skapar ett användarkonto och när du använder våra tjänster samlar vi in, använder vi, fördelar vi och förvarar vi uppgifter angående dig på det sätt som beskrivs i detta Dataskyddsregister. Nedan berättar vi hur vi samlar in, använder, förvarar, fördelar och undanröjer dina uppgifter och i synnerhet uppgifter som kan kopplas till dig personligen och som vi kan ha i vår besittning (alla ovan tillsammans och särskilt betecknas ”behandla”).

Vi ber dig ta i beaktande att detta Dataskyddsregister när som helst kan uppdateras utan förhandsmeddelande. Du ska regelbundet på nätsidan northcrypto.com kontrollera den gällande versionen. Vi strävar till att på vår nätsida northcrypto.com alltid informera våra användare om betydelsefulla ändringar av detta Dataskyddsregister.

1. Personuppgiftsansvarig

NorthCrypto Oy
2918254-9
Fredsgatan 11 B, 20100 Åbo

Om du har frågor om detta Dataskyddsregister, kan du ta kontakt per e-post support@northcrypto.com.

2. Uppgifter som vi behandlar

1) Icke personrelaterade uppgifter

I detta Dataskyddsregister betyder “icke personrelaterade uppgifter” sådana uppgifter där du inte kan identifieras och som sålunda inte anses vara personuppgifter enligt den lagstiftning som tillämpas på den personuppgiftsansvariga. Dessutom betyder icke personrelaterade uppgifter sådana sammanställda och anonymiserade uppgifter, som har insamlats vid användningen av tjänsten, men varifrån man har avlägsnat alla sådana uppgifter som kan förenas med en viss person. Icke personrelaterade uppgifter kan omfatta sedvanliga uppgifter gällande användarkretsens profilering, eller andra sådana uppgifter där personer inte kan identifieras.

Vi kan använda av tredje part levererade analysverktyg för automatisad insamling och användning av vissa icke personrelaterade uppgifter. Typer av sådana uppgifter, som vi insamlar och använder är bl.a. (i) uppgifter om användarens program och apparater, t.ex. uppgifter om webbläsare, operativsysteminställningar och –versioner, (ii) allmänna data om sättet och benägenhet att använda tjänsterna, samt (iii) andra icke personrelaterade uppgifter som vi anser vara nödvändiga för att utveckla våra tjänster.

2) Personuppgifter

I detta Dataskyddsregister betyder ”personuppgift” vilka som helst uppgifter som gäller dig (”registrerad”) och där du kan identifieras som fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person, som kan identifieras direkt eller indirekt, speciellt på basen av sådana identifierare som namn, nätidentifierare eller en eller flera faktorer i samband med din identitet.

Personuppgifter som vi insamlar och behandlar kan vara:

 • Kontaktuppgifter: Ditt namn, din adress, din e-postadress och dina övriga kontaktuppgifter, uppgifter om dina bankkontakter och andra personliga uppgifter som vi kan fråga om och som du ger oss på grund av kommunikation i samband med tjänsterna eller användning av dem. Vi ber dig ta i beaktande att om du inte ger oss ovan nämnda uppgifter kan du inte nödvändigtvis kunna utnyttja våra tjänster eller någon av deras egenskaper.
 • Identifierare och igenkänningsuppgifter: Ditt namn, din adress, din personbeteckning och uppgift om du finns på en förteckning över finansiella sanktioner publicerad av Europeiska Unionen eller någon av dess medlemsstater, samt om du är en i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism 444/2017) avsedd politiskt inflytelserik person samt andra motsvarande lagstadgade identifierare och igenkänningsguppgifter.
 • Kommunikationsuppgifter: Uppgifter om kommunikationen mellan dig och oss, inklusive alla meddelanden, uppgifter, begäran och annan motsvarande kommunikation, antingen den sker med e-post, genom att använda tjänstens egenskaper eller på något annat sätt.
 • Uppgifter om användarkonto: Uppgifter om aktiviteteten på ditt användarkonto och din handelshistoria, ditt användarkontos inställningar, uppgifter om dina betalningar och vilka som helst andra uppgifter på ditt användarkonto.
 • Ekonomiska uppgifter: Uppgifter om dina inkomster och/eller din förmögenhet eller andra ekonomiska omständigheter som kan påverka användningen av tjänsterna.
 • Tekniska uppgifter: Uppgifter om användningen av nätsidan, t.ex. hur lång tid du tillbringar på nätsidan eller på dess undersidor, din IP-adress, din typ av webbläsare, ditt operativsystem, de sidor genom vilka du loggar in på nätsidan och sidorna genom vilka du loggar ut, datum och tid för besöken, samt andra uppgifter i samband med användningen av nätsidan.

3. Hur vi samlar in uppgifter

Vi kan samla in uppgifter om dig på följande sätt:

Uppgifter som du lämnat: Du kan ge oss dina personuppgifter bl.a. i följande fall:

 • när du skapar ett användarkonto och när du identifierar dig för att använda tjänsterna, t.ex. när du matar in dina uppgifter på en registreringsblankett, eller i det fall att vi har krävt extra identifikationsmetoder och du har levererat de uppgifter som vi krävde,
 • när du använder våra tjänster, t.ex. när du gör köp,
 • när du gör en begäran till vår tekniska stödfunktion, eller när du skickar oss andra meddelanden per e-post eller på annat sätt,
 • i andra sådana situationer i samband med användningen av våra tjänster och vår nätsida som förutsätter att du lämnar dina personuppgifter.

Automatiserad insamling av uppgifter: När du använder våra tjänster och vår nätsida kan vi automatiskt insamla bl.a. uppgifter om användarkonto samt tekniska och kommunikationsuppgifter.

Tredje parter och offentliga källor: Vi kan få dina personuppgifter från följande källor:

 • uppgifter i samband med identifikation av aktörer som erbjuder identifikationstjänster om kunden,
 • tekniska uppgifter av aktörer som erbjuder analys- och marknadsföringsverktyg.

4. Hur vi använder dina personuppgifter

Vi kan använda och behandla dina personuppgifter för följande ändamål:

 • för att erbjuda dig våra tjänster,
 • för att administrera ditt användarkonto och din användning av tjänsterna, inklusive för att uppställa gränser för användningen av tjänsten, t.ex. överföring av tillgångar,
 • för att debitera dig för användningen av tjänsterna och för att vid behov indriva våra fordringar av dig,
 • för att svara på dina förfrågningar om tjänsterna och för att ge dig väsentlig information om användningen av dem, t.ex. serviceavbrott, nya egenskaper eller sådant som gäller användningen av tjänsterna och din övriga verksamhet i samband med dem,
 • för att ge dig information om erbjudanden eller produkter i samband med användningen av tjänsterna, eller om andra tjänster som vi anser kunna vara av intresse för dig. Vi skickar dig ovan nämnd information endast under förutsättning att vi har fått ditt samtycke, i den omfattning som sådant är nödvändigt,
 • för att skydda och uppehålla vårt datanät och våra tjänster samt för att förhindra, identifiera och åtgärda tekniska problem och säkerhetsrisker,
 • för att bekräfta din identitet och för att förhindra, uppdaga och utreda bedrägeri, penningtvätt, brottslig verksamhet och annat missbruk av tjänsterna,
 • för att uppfylla våra lagstadgade förpliktelser och för att skydda våra egna och tredje parters, såsom andra användares, viktiga intressen,
 • för att undersöka och utföra statistiska analyser om våra tjänster, t.ex. för att följa upp hur användarna använder tjänsterna,
 • för att bättre kunna allokera våra resurser och för att förbättra våra tjänster både till dig och till andra användare.

5. De rättsliga grunderna för behandlingen av personuppgifter

Vi kan behandla dina personuppgifter på flera olika grunder, bland annat:

 • för att skapa ett avtalsförhållande med dig och för att uppfylla våra avtalsenliga förpliktelser, inklusive de i Användarvillkoren uppställda förpliktelserna,
 • för att uppfylla våra lagstadgade förpliktelser,
 • på grund av våra berättigade intressen, inklusive
  • för att trygga våra datanät, våra informationer och vår egendom,
  • för att skydda våra egna och tredje parters, t.ex. andra tjänsteanvändares viktiga intressen,
  • för att ge dig information om våra produkter och tjänster som vi bedömer att kunde intressera dig,
  • för att administrera och i allmänhet bedriva vår affärsverksamhet,
  • för att förhindra, uppdaga och utreda bedrägeri, penningtvått, brottslig verksamhet eller annat missbruk av tjänsten.
 • för att skydda vilken som helst persons grundläggande intressen,
 • på basen av särskilt samtycke av dig (endast i fall lagstiftningen förutsätter samtycke eller tillåter sådant). Till den del som behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på samtycke har du rätt att återta det när som helst.

6. Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som behövs för ändamålet med behandlingen av uppgifterna.

Vi bestämmer en ändamålsenlig lagringstid på basen av uppgifternas omfattning, karaktär och känslighet. Då vi bestämmer lagringstiden tar vi dessutom i beaktande skaderisken på grund av missbruk eller avslöjande; det ändamål för vilket uppgifterna har behandlats och våra lagstadgade förpliktelser. Vi överväger regelbundet vilka uppgifter vi lagrar och till den del som vi konstaterar att lagringen av någon uppgift inte mera behövs raderar eller anonymiserar vi uppgiften, eller om detta inte är möjligt, t.ex. i fråga om säkerhetskopierade uppgifter, lagrar vi uppgiften säkert och isolerar den från all behandling tills det är möjligt att radera den.

Vi ber dig beakta att vi kan fortsätta behandlingen av vissa personuppgifter också efter det att du har upphört med att använda tjänsterna, speciellt om lagen eller andra myndighetsbestämmelser förutsätter lagring, eller om lagringen är nödvändig för att trygga våra egna eller tredje parters, t.ex. andra tjänsteanvändares, viktiga intressen, inklusive reaktivering av ditt användarkonto utan att uppgifterna försvinner om du besluter dig för att fortsätta använda tjänsten, för indrivning av betalningar och fordringar, för att lösa tekniska problem, för att förhindra säkerhetsrisker, för att uppdaga och utreda bedrägeri, penningtvätt, brottslig verksamhet eller annat missbruk av tjänsten, för att verkställa våra avtalsenliga rättigheter eller för att framställa yrkanden, för att försvara oss mot yrkanden, eller för att försvara våra rättigheter eller vår egendom, eller våra tjänsteanvändares rättigheter eller egendom.

7. Hur vi fördelar dina personuppgifter

Vi kan fördela dina personuppgifter till följande instanser:

 • våra koncernbolag,
 • våra partners eller representanter som är delaktiga i leveransen av de tjänster som du använder,
 • bolag som producerar till våra tjänster anslutna funktioner, antingen för oss eller för vår räkning. Sådana instanser kan vara t.ex. leverantörer av servers, av analysverktyg, av marknadsförings- och kommunikationstjänster samt leverantörer av tjänster i samband med identifiering och igenkänning av användare,
 • våra rådgivare, såsom revisorer, juridiska rådgivare, bokförare och andra rådgivare,
 • aktörer som erbjuder tjänster för att förhindra bedrägeri och indrivningsbolag,
 • myndigheter, domstolar, regleringsorgan eller andra offentliga samfund, om lagen förutsätter eller tillåter fördelning.

I samtliga dessa fall fördelas dina personuppgifter endast för att förverkliga i detta Dataskyddsregister nämnda ändamål och endast i den omfattning som är nödvändig för att förverkliga dem.

Vi kan också fördela dina personuppgifter till tredje part för att försvara oss mot fientlig eller bedräglig verksamhet, eller då vi vidtar rättsliga skyddsåtgärder för att begränsa skada för oss, eller om vi säljer, fusionerar, fördelas eller om vi på annat sätt organiserar vår affärsverksamhet och den nya parten blir personuppgiftsansvarig.

8. Hur vi säkerställer dina personuppgifter

Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. De åtgärder som vi använder står i rätt proportion till riskerna vid behandling av personuppgifter och de säkerställer dina personuppgifter mot avsiktlig eller oavsiktlig förstörelse, försvinnande, ändring eller mot otillåten tillgång eller uppdagande. Vår personal är utbildad till att i sitt arbete iaktta datasäkerhet och endast sådana personer har tillgång till personuppgifter som absolut behöver dem. Våra anställda, våra representanter, våra avtalspartners och våra tjänsteleverantörer behandlar dina personuppgifter endast enligt våra anvisningar och under tystnadsplikt.

9. Internationell överföring av uppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter på trygga servers på trygga geografiska platser inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES). Dina personuppgifter kan överföras utanför den Europeiska Unionen eller det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet endast till en sådan stat som den Europeiska Kommissionen anser säkerställa en adekvat skyddsnivå. Vi kan överföra dina personuppgifter också till en annan stat under förutsättning att vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder. Genom dessa åtgärder kräver vi att uppgifterna trots överföringen lagras i enlighet med detta Dataskyddsregister. Skyddsåtgärder är bland annat användningen i avtal om överföring av standardklausuler som den Europeiska Kommissionen har godkänt. Du kan ta kontakt med oss om du vill ha ytterligare upplysningar om skyddsåtgärder. I enskilda fall kan en överföring utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet också grunda sig på ditt samtycke, eller på att vi levererar en tjänst som du uttryckligen har begärt. En överföring kan också grunda sig på att tillämplig dataskyddslagstiftning tillåter överföring av annan orsak.

10. Automatiserade beslut

Vi förbehåller oss rätt att göra automatiserade beslut gällande våra användare. Besluten kan grunda sig på t.ex. en algoritm, som utnyttjar maskininlärning och på profilering. Om vi tar i bruk automatiserade beslutsmetoder, som har väsentlig betydelse för dig, försäkrar vi oss om att du har möjlighet att kräva att en fysisk person behandlar uppgifterna, samt att du har rätt att uttrycka din egen åsikt och att överklaga beslutet. Vi meddelar dig särskilt om ovan nämnda situationer.

11. Förbud mot våra nyhetsbrev

Registrerade användare av Northcrypto.com får våra nyhetsbrev till den e-postadress som de har anmält. Du kan förbjuda sändningen av nyhetsbrev genom att använda vederbörande länk i nyhetsbrevet.

12. Dina rättigheter

Du har rätt att av oss få bekräftelse på att vi behandlar dina personuppgifter och i den utsträckning som vi behandlar dem har du rätt att få tillgång till dessa uppgifter samt att yrka på rättelse eller komplettering av felaktiga eller inkorrekta uppgifter. I vissa fall och/eller i fråga om en viss uppgift, ett visst ändamål med behandlingen eller en viss rättslig grund kan du också ha rätt att yrka på att personuppgiften eller någon del av personuppgifterna raderas, eller att behandlingen begränsas, eller rätt att göra invändningar mot behandlingen och/eller att få uppgifterna i en allmänt använd elektronisk form.

Ta kontakt med oss om du har några frågor om dina ovan nämnda rättigheter.

Om vår behandling av personuppgifter inte till någon del är förenlig med dataskyddslagstiftningen kan du anföra klagomål till dataskyddsmyndigheterna. Kontaktuppgifterna till den i Finland behöriga myndigheten hittar du på nätsidan www.tietosuoja.fi

13. Användningen av cookies

Vi använder cookies för att förbättra din användarerfarenhet och tjänstens allmänna nivå, samt för att analysera användningen av vår nätsida för marknadsföring och för kvalitetskontroll. Exempel på uppgifter, som vi samlar in är webbläsartyp, operativsystem, ingångs- och utgångssidor, datum och tid samt de sidor i vår nätsida som du har bläddrat i. De insamlade uppgifterna gör det i allmänhet inte möjligt att identifiera besökarna och vi försöker aldrig kombinera genom cookies insamlade uppgifter med din person.

Vi kan också använda tredje parts cookies för att våra samarbetspartners ska kunna stöda oss t.ex. vid analys och bedömning av hur våra sidor används och för att inrikta reklam. Vi använder Google Analytics, ett av den allmännaste och mest tillförlitliga analysverktygen. Google Analytics cookies kan t.ex. följa upp hur lång tid du tillbringar på vår nätsida och de undersidor som du besöker. Du får mera upplysningar om Google Analytics och om dess cookies på Google Analytics nätsida.

Om du vill kan du ändra inställningarna på din webbläsare så att antingen alla cookies eller endast de som inte kommer direkt från vår tjänst blir blockerade. Om du vill kan du också ändra inställningarna på din webbläsare så att du får meddelande om användningen av cookies vid ifråga varande tidpunkt. Vissa tredje parter gör det möjligt att blockera cookies via inställningarna på ifråga varande parts egna nätsidor.

Vi ber dig ta i beaktande att mm alla cookies är blockerade kan vår tjänst upphöra att fungera, antingen helt eller delvis.