30.05.2023

Blogi: MiCA-kryptovaluuttalainsäädäntö

Blogi: MiCA-kryptovaluuttalainsäädäntö

Vuoden 2023 huhtikuussa otettiin maailmanlaajuisen kryptovaluuttasääntelyn kannalta merkittävä askel eteenpäin, kun Euroopan parlamentti hyväksyi selkeällä enemmistöllä MiCA eli Markets in Crypto-Assets kryptovaluuttoja koskevan asetuksen. MiCA on tähän asti maailman kattavin kryptovaluuttoja koskeva lainsäädäntö ja sen on tarkoitus astua voimaan vuosien 2024 ja 2025 aikana.

       
MiCA:n sisältämät määritelmät

MiCA:ssa käytetään yleisesti käytetystä termistä kryptovaluutta termiä kryptovara (engl. crypto-asset). Kryptovara määritellään MiCA:ssa digitaaliseksi arvon tai oikeuksien kirjaukseksi, jota voidaan siirtää ja tallentaa sähköisesti käyttäen hajautetun tilikirjan teknologiaa tai vastaavaa teknologiaa. MiCA:ssa määritellään myös kolme kryptovarojen alaluokkaa:

 • Referenssivaratoken (engl. asset-referenced token, ART): kryptovaratyyppi, jonka arvo pyritään vakauttamaan siten, että sen referenssinä on useiden laillisena maksuvälineenä käytettävien fiat-valuuttojen arvo, yksi tai useampi hyödyke tai yksi tai useampi kryptovara tai tällaisten varojen yhdistelmä.
 • Sähköisen rahan token (engl. electronic money token, EMT): kryptovaratyyppi, jota on pääasiallisesti tarkoitus käyttää vaihdantavälineenä ja jonka arvo pyritään vakauttamaan siten, että sen referenssinä on laillisena maksuvälineenä käytettävän fiat-valuutan arvo.
 • Hyödyketoken (engl. utility token): kryptovaratyyppi, jonka tarkoituksena on tarjota digitaalinen oikeus DLT-teknologian kautta saatavilla olevaan tavaraan tai palveluun ja jonka ainoastaan kyseisen tokenin liikkeeseenlaskija hyväksyy.
Käytännön esimerkki referenssivaratokenista on PAX Gold (PAXG), joka on fyysisen kullan hintaa seuraava ja fyysisellä kullalla taattu token Ethereumin lohkoketjussa. Sähköisen rahan tokenista esimerkki on suomalaisyritys Membrane Financen tänä vuonna julkaisema EUROe-stablecoin, joka on taattu 100 prosenttisesti oikeilla euroilla. Hyödyketokeneita ovat puolestaan useat sellaiset varat, jotka useille henkilöille tulevat ensimmäisenä mieleen sanasta kryptovaluutta. Hyödyketokeneita ovat siis esimerkiksi bitcoin ja Ethereum (ether).

MiCA:n tavoitteet

MiCA:lle on asetettu neljä yleistä tavoitetta:

 1. Tuoda oikeudellista selkeyttä ja oikeusvarmuutta kryptovarojen turvallisen kehittämisen ja DLT-teknologian (hajautetun tilikirjan teknologian) käytön edistämiseksi rahoituspalveluissa.
 2. Tukea innovointia ja tervettä kilpailua luomalla kryptovarojen liikkeeseenlaskulle ja niihin liittyvien palvelujen tarjoamiselle suotuisat edellytykset.
 3. Varmistaa korkeatasoinen kuluttajan- ja sijoittajansuoja ja markkinoiden luotettavuus.
 4. Puuttua mahdollisiin rahoitusvakauteen ja rahapolitiikkaan kohdistuviin riskeihin, joita voisi aiheutua kryptovarojen ja DLT-teknologian käytön lisääntymisestä.

MiCA:n vaikutukset yleisellä tasolla

Tarkastellaan ensimmäiseksi MiCA:n vaikutuksia yleisellä tasolla. MiCA:n vaikutusten voidaan nähdä olevan varsin vahvasti linkittyneitä edellä lueteltuihin MiCA:n tavoitteisiin. Ensinnäkin MiCA tulee tarjoamaan kryptovaroihin liittyvää lainsäädännöllistä varmuutta, joka on ollut ennen MiCA:a heikommalla tasolla. Näin voidaan muun muassa helpottaa institutionaalisten toimijoiden mukaantuloa kryptomarkkinoilla. MiCA tulee myös luomaan yhteiset säännöt kaikille EU-alueella toimiville kryptotoimijoille, mikä tekee kilpailuympäristöstä reilumman ja turvallisemman. Lisäksi MiCA tulee parantamaan kryptomarkkinoilla toimivien kuluttajien suojaa, mikä on lähtökohtaisesti luonnollisesti kryptovaroihin sijoittavien yksityishenkilöiden etu.

MiCA kryptovarapalveluiden tarjoajalle

MiCA:ssa asetetaan useita vaatimuksia kryptovarapalveluiden tarjoajana (engl. crypto-asset service provider, CASP) toimimiselle. Ensinnäkin kryptovarapalveluiden tarjoajalla tulee olla toimilupa EU-jäsenvaltiossa sijaitsevalta kotipaikkansa viranomaiselta, joka on Suomen tapauksessa Finanssivalvonta. Itse toimiluvan ja siihen liittyvien vaatimusten lisäksi MiCA:ssa määritellään velvollisuudet, jotka kaikkien kryptovarapalveluiden tarjoajien tulee täyttää sekä velvollisuudet erityyppisten kryptovarapalveluiden tarjoajille.

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että esimerkiksi Finanssivalvonnan jo olemassa olevat vaatimukset vastaavat varsin hyvin MiCA:ssa asetettuja vaatimuksia kryptovarapalveluiden tarjoajalle. MiCA:n vaatimusten ja Finanssivalvonnan tämänhetkisten vaatimusten välillä on kuitenkin joitakin eroavaisuuksia. Merkittävimmät näistä ovat todennäköisesti MiCA:n vaatimukset vakavaraisuudelle, valituskäsittelymenettelyn käyttöönotolle, eturistiriitatilanteiden ilmoittamiselle ja kryptovarojen kuvausten esittämiselle.

MiCA tulee omalta osaltaan myös helpottamaan yhdestä tai muutamasta EU-valtiosta toimiluvan hankkineiden kryptovarapalveluiden tarjoajien toimintaa. MiCA:n myötä kryptovarapalveluiden tarjoajien ei tarvitse hakea toimilupaa erikseen useiden EU-valtioiden viranomaiselta. MiCA:n astuttua täysin voimaan kryptovarapalveluiden tarjoaja saa tarjota palveluitaan kaikissa EU-valtiossa, kun sille on myönnetty toimilupa yhdessä EU-valtiossa.

MiCA kryptovarojen liikkeellelaskijalle

Kryptovarojen liikkeellelaskijan (engl. issuer of crypto assets) tulee MiCA:n voimaantulon myötä julkaista white paper, eli kryptovaran kuvaus, julkaistavasta kryptovarasta. Tämän kuvauksen tulee sisältää yksityiskohtaiset tiedot muun muassa kryptovarasta ja liikkeellelaskijasta. Hyödyketokeneiden kohdalla MiCA asettaa liikkeellelaskijoille tietojen julkistamiseen, avoimuuteen ja hallintoon liittyviä vaatimuksia.

Referenssivaratokeneiden ja sähköisen rahan tokeneiden kohdalla vaatimukset liikkeellelaskijaa kohtaan ovat hyödyketokeneiden liikkeellelaskijaa korkeammat. Referenssivaratokenin kohdalla liikkeellelaskijan tulee hakea toimilupaa, joka sisältää useita vaatimuksia muun muassa pääomaan ja liikkeellelaskijan toimintatapoihin liittyen.

Sähköisen rahan tokeneita voidaan listata kryptovarojen kauppapaikkaan vain luottolaitosten ja EMD2-direktiivin mukaisten sähköisen rahan liikkeellelaskijalaitosten toimesta. Vaikka MiCA:ssa ei ole erillistä toimilupavaatimusta sähköisen rahan liikkeellelaskijalaitoksille, tulee näiden toimijoiden todennäköisesti täyttää useita referenssivaratokenin liikkeellelaskijan toimilupaan liittyviä vaatimuksia.

MiCA:n ulkopuolelle jäävät osa-alueet

Vaikka MiCA onkin tähän asti kattavin kryptovaroja koskeva lainsäädäntö, jää sen ulkopuolelle paljon kryptovaroihin liittyviä osa-alueita. MiCA:n ulkopuolelle ovat jäämässä suurilta osin muun muassa DeFi, eli hajautetut rahoituspalvelut, NFT:t, eli lohkoketjun päällä olevat digitaaliset hyödykkeet, kryptovarojen rahoituspalvelut, DAO:t, eli hajautetut autonomiset yhteisöt, sekä arvopaperitokenit (engl. security tokens). Näistä arvopaperitokenit on jätetty MiCA:n ulkopuolelle, koska niille on jo olemassa oma lainsäädäntö. Muut edellä luetelluista osa-alueista sisältävät niin erityisiä piirteitä, että lainsäätäjien tulee suorittaa vielä lisäanalyysia, jotta he voivat määrittää asianmukaisesti riskit huomioivan sääntelykehyksen. MiCA tulee todennäköisesti kehittymään tulevien vuosien aikana, jolloin varmasti ainakin osa toistaiseksi ulkopuolelle jääneistä osa-alueista tulee jonkinlaisen lainsäädännön piiriin.

MiCA:n voimaantulo

MiCA on alun perin vuoden 2020 syyskuussa Euroopan komission esittelemä ehdotus. MiCA hyväksyttiin lopullisesti tarvittavien EU-päätöksentekoelinten toimesta vuoden 2023 huhti- ja toukokuun aikana. Seuraava askel kohti asetukseksi tulemista on MiCA:n julkaisu Euroopan unionin virallisessa lehdessä todennäköisesti vuoden 2023 kesä- tai heinäkuun aikana. Asetus tulee voimaan 20 päivää lehdessä julkaisun jälkeen. Tämän jälkeen MiCA:a aletaan soveltaa stablecoinien osalta 12 kuukauden kuluttua ja muilta osin 18 kuukauden kuluttua. Käytännössä tämä tarkoittaa siis, että MiCA:a aletaan soveltaa vuoden 2024 loppuvuosipuoliskon ja vuoden 2025 alun aikana.

Yhteenveto

MiCA on merkittävä edistysaskel kansainvälisessä kryptovaluuttojen regulaatiossa. Useat kryptovaluutta-asiantuntijat näkevät MiCA:n kokonaisuutena kryptovaluuttojen kannalta positiivisena asiana. Yksi MiCA:n todennäköisesti merkittävimmistä vaikutuksista on institutionaalisten toimijoiden kryptomarkkinoille mukaantulon helpottaminen, kun kryptovaluuttoihin tähän asti usein liitetty lainsäädännöllinen epävarmuus vähenee merkittävästi. Tämän lisäksi MiCA tulee todennäköisesti muun muassa edistämään EU-alueen kryptotoimijoiden asemaa suhteessa esimerkiksi yhdysvaltalaisiin toimijoihin, joilla on ollut viimeisen vuoden aikana poikkeuksellisen paljon lainsäädännöllisiä ongelmia Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovan SEC:n kanssa.

Ville Viitaharju Kryptovaluutta-asiantuntija
Share the post:
Last updated: 30.05.2023 15:30
European Regional Development Fund Leverage from the EU